พก. ได้ดำเนินการปิดระบบงานทะเบียนคนพิการในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป หากพมจ. ยังบันทึกข้อมูลคนพิการที่รับการจดทะเบียนไม่แล้วเสร็จ ขอให้รวบรวมไว้ที่จังหวัดทั้งนี้พก. จะได้สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการเปิดใช้ระบบงานทะเบียนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อนึ่งพก. ได้เปิดใช้ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการที่เว็บไซต์http://ecard.nep.go.th/nep_all/index.php