..ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ หรือส่งข่าวติดต่อ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กยผ. พก. ได้ที่ http://www.facebook.com/nepcard
 - ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

- ประกาศฯ ขยายระยะเวลาอายุบัตรประจำตัวคนพิการฯ ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔

- พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๕๘

- ระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖

- ความรู้เรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ดูแลคนพิการ

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์

- เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ

- กรณีตัวอย่าง ผลการพิจารณาคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

- กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อผู้ดูแลคนพิการในรายการบัตรประจำตัวคนพิการ (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด)

- ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ

- ระเบียบการจ่ายเบี้ยความพิการ- รายชื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายใน พมจ. (ของ ศทส-สป.)
  พก. ได้ดำเนินการปิดระบบงานทะเบียนคนพิการในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป หากพมจ. ยังบันทึกข้อมูลคนพิการที่รับการจดทะเบียนไม่แล้วเสร็จ ขอให้รวบรวมไว้ที่จังหวัดทั้งนี้พก. จะได้สอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการเปิดใช้ระบบงานทะเบียนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง อนึ่งพก. ได้เปิดใช้ระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการที่เว็บไซต์http://ecard.nep.go.th/nep_all/index.php

เพื่อให้การทำงานระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่อย่าติดตั้ง
โปรแกรมใด ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกบัตร

สรุปภาพประกอบคำบรรยาย(Power Point)การอบรมออกบัตรฯ งบประมาณประจำปี 2565
การประเมินความพิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
โดย พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ
โดย บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จำกัด

รวม Power Point ประเมินความพิการเฉพาะทาง ประเภท 1 - 7