..ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ หรือส่งข่าวติดต่อ ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กยผ. พก. ได้ที่ http://www.facebook.com/nepcard
 - ประกาศกระทรวง พม. เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕

- ประกาศฯ ขยายระยะเวลาอายุบัตรประจำตัวคนพิการฯ ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔

- พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๕๘

- ระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๖

- ความรู้เรื่องการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ดูแลคนพิการ

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒

- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์

- เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการ

- กรณีตัวอย่าง ผลการพิจารณาคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

- กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อผู้ดูแลคนพิการในรายการบัตรประจำตัวคนพิการ (สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด)

- ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง สถานพยาบาลเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ

- ระเบียบการจ่ายเบี้ยความพิการ- รายชื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายใน พมจ. (ของ ศทส-สป.)
  ชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ หากเกิดเหตุขัดข้อง เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไข สามารถโทรแจ้งได้ที่
CallCenter 095-9196727


Download.แบบฟอร์มรับบัตร/รับหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ปีงบประมาณ 2567 ..ที่นี่

Download.แบบฟอร์ม การขอแก้ไขข้อมูลคนพิการ สถานะคนพิการ ลบข้อมูลคนพิการ..ที่นี่
  มีปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้ง ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.02-354-3897 ต่อ 311-313 / 082-7511572 หรือ โทรสาร 02-354-5027
  สรุปภาพประกอบคำบรรยาย (power point) จากการอบรมทั้งรุ่นที่ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

1.การประเมินความพิการตามพ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2550

2. การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ

3. รวม Power Point ประเมินความพิการเฉพาะทาง ประเภท 1 - 7

(ไฟล์มีขนาดใหญ่ down load แล้วต้องรอสักครู่นะครับ)    

  Download..แบบตอบรับหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ..ที่นี่    

เพื่อให้การทำงานระบบงานออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่อย่าติดตั้ง
โปรแกรมใด ๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกบัตร

สรุปภาพประกอบคำบรรยาย(Power Point)การอบรมออกบัตรฯ งบประมาณประจำปี 2565
การประเมินความพิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
โดย พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ออกบัตรประจำตัวคนพิการ
โดย บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ เทคโนโลยี จำกัด

รวม Power Point ประเมินความพิการเฉพาะทาง ประเภท 1 - 7